Pekka Wahlstedt

Pia Houni & Pertti Salovaara (toim.): Filosofi tavattavissa. Ajatuksia filosofisesta elämästä. niin & näin 2014, 175 s.

Harva on tutustunut filosofiaan. Syynä on, että filosofiaa harjoitetaan yliopistoissa ja se on elävästä elämästä erkaantunutta abstraktia teoretisoimista ja käsitteiden analyysia, jopa silloin kun kyseessä on käytännölle elintärkeä etiikka ja hyvä elämä.

Antiikissa filosofia oli elämänfilosofiaa ja sen tehtävänä oli opastaa ihmisiä elämään oikein ja hyvin – filosofian arvo mitataan käytännön maailmassa, ja filosofeista merkittävin, Sokrates, näytti hyvää esimerkkiä valitessaan mielummin kuolemantuomion kuin filosofiasta luopumisen.

Antiikin perintöä on kuitenkin alettu vaalia uudestaan filosofisten vastaanottojen muodossa. Ne muistuttavat lääkärin ja psykologin vastaanottoja siinä, että niille tullaan etsimään apua vaikeisiin elämänongelmiin, ja tärkein tavoite on mielenrauha ja tyyneys maailman myllerryksen ja vastoinkäymisten keskellä.

Psykologiasta ja lääkärin vastaanotoista filosofiset eroavat siinä, että taustalla ei ole mitään tiettyä teoriaperinnettä ja että filosofi ja hänen ”potilaansa”ovat tasaveroisessa asemassa. Keskeisimmällä sijalla onkin – Sokrateen tapaan – avoin dialogi, jonka päämäärää ei ole lyöty lukkoon. Selviöiden epäily, kyseleminen, näkökulmien vaihtaminen ja ihmettely ovat tärkeimpiä työkaluja.

Tosin kirjassa viitataan usein myös Sokratesta huomattavasti vaikeaselkoisempiin jateoreettisempiin filosofeihin kuten Aristoteleeseen, Martin Heideggeriin, Ludwig Wittgensteiniin ja Hans-Georg Gadameriin. Mutta heidän ajatuksistaan poimitaan vain parhaat palat ja niitä käytetään työkaluina, ei kaiken kattavina oppeina.

Lähes jokaisessa kirjoituksessa mainitaankin antiikin filosofiaan perusteellisesti paneutuva ja akateemista filosofiaa arvosteleva Pierre Hadotin Antiikin filosofia, joka on ilmestynyt myös suomeksi.

Tärkeintä on, että kaikki kirjoittajat pitävät itse filosofisia vastaanottoja – ja mukana onkin vastaanotoista valaisevia esimerkkejä, jotka osoittavat että filosofia paitsi toimii käytännön tasolla, on myös elintärkeää niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin.