Suomen tiedetoimittajain liiton julkaisu

Oulusta julistus tutkimuksen vastuullisuudesta

Oulun yliopisto ensimmäisenä Suomessa vie vastuullisen tutkimuksen käytäntöön julistuksellaan. Mitä se tarkoittaa tiedeviestinnälle?

Tutkijat kuuluvat yhteiskuntaan ja todellisuuteen, joita he tutkivat. Siksi tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin kuuluu vastuullisuus ja avoimuus. Tutkimustulokset pitää voida toistaa tai ainakin varmentaa yhteisöllisesti. Vastuullisuus kattaa myös paljon laajemman osan tieteen tekemisestä.
Oulun yliopistossa vastuullisuus ja avoimuus on sisäistetty – ja sisällytetty uuteen julistukseen.
– Muilla suomalaisilla yliopistoilla ei ole samanlaista vastuullisuusjulistusta, emmekä ole nähneet kansainvälisestikään vastaavaa, sanoo tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.
Hänen mukaansa vastuujulistuksen laatiminen heräsi aidosta tarpeesta vakuuttaa kotimaiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit sekä yleisö akateemisen tutkimuksen laadusta ja eettisestä kestävyydestä. Vastuullisuuden sisarsääntö on avoimuus tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kuuluu suomalaisten yliopistojen periaatteisiin. Oulun yliopisto kuitenkin ottaa askeleen pidemmälle sitouttaessaan kaikki tutkijansa ja opettajansa avoimuuteen ja vastuullisuuteen.
– Tutkimukseen perustuva opetus on ehkä merkittävin kanava jakaa tietoa, Pihlajaniemi toteaa.
– Toivomme, että julistus kannustaa tutkijoitamme entistä enemmän kertomaan työstään tiedeyhteisön lisäksi myös muille sidosryhmille sekä suurelle yleisölle.

Julistus käytäntöön

Oulun yliopiston julistus ei perustu mihinkään olemassa olevaan malliin, vaan siihen on koottu vastuullisen tieteen kansalliset ja EU-tason tärkeimmät periaatteet. Mukaan nostettu myös kansainvälisesti erityisen ajankohtaisia aiheita, kuten tutkijan vapaus (Bonnin julistus) ja tutkimuksen sisällön sukupuolianalyysi.
Julistus esittää kokoavasti vastuullisen tieteen periaatteet, mikä lisää vastuullisen tieteen yksityiskohtaisempien linjausten näkyvyyttä ja hyödyntämistä yliopistolla.
– Lisäksi pidämme tärkeänä, että viestimme toimintatapamme selkeästi myös yhteisömme ulkopuolelle, esimerkiksi liittyen kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön, Pihlajaniemi sanoo.
– Siten pyrimme vaikuttamaan vastuullisuuden lisääntymiseen myös kansainvälisellä tasolla.
Oulun yliopiston avointa julkaisutoimintaa ohjaava linjaus vuodelta 2018 uudistettiin nyt Vastuullisen tutkimuksen julistuksen julkistamisen yhteydessä. Päivitetty linjaus noudattaa uusia kansallisia ja EU-tason avoimuuden vaatimuksia. Siten julistus vaikuttaa tutkimusjulkaisemisen käytäntöihin.
– Vastuullisuusjulistus vahvistaa käynnissä olevaa suurta muutosta kohti avointa julkaisemista ja datan avoimuutta, Pihlajaniemi kertoo.
Vastuullisen tieteen julistuksella sekä kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 allekirjoittajana Oulun yliopisto on sitoutunut vahvistamaan yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa.
– Ehkä hienointa julistuksessa on se, että se ei ole yliopiston hallinnon ideoima ja ilman yhteyttä tutkimusyhteisöön, vaan julistuksen idea on lähtöisin Oulun yliopiston tutkimusyhteisöltä.

Tiedeviestinnän rooli

Oulun yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokinen painottaa, että julistuksen toivotaan kannustavan tutkijoita kertomaan entistä enemmän työstään ja tutkimustuloksistaan tiedeyhteisön ohella myös muille yhteiskunnallisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.
– Pyrimme kehittämään tutkijoiden viestintää eri sidosryhmille niin, että tutkittu tieto saavuttaa kaikki siitä kiinnostuneet, Jokinen sanoo.
Taina Pihlajaniemen mukaan julistus on tarkoitettu jokaisen yliopistolaisen ohjenuoraksi ja selkänojaksi etenkin kansainväliseen yhteistyöhön. Sen avulla voidaan esimerkiksi näyttää, että Oulun yliopisto edellyttää yhteistyössä tehdyltä tutkimukselta ja siihen liittyvältä opetukselta kaikkinaista avoimuutta.
Julistuksen tarkoitus on myös parantaa tieteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustulosten vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. Yliopisto on koonnut tutkimus- ja julkaisutoimintaa koskevat tarkemmat avoimuuden periaatteet julistuksen jatkoksi.
– Olemme sitoutuneet siihen, että julkisin varoin tuotetut tutkimuksen tuotokset kuten julkaisut ja tutkimusdata ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia, Pihlajaniemi kertoo.
– Julistus, linjaukset tai toimenpideohjelmatkaan eivät kuitenkaan riitä tämä varmistamiseen. Siksi olemme uudistamassa tutkijan vastuullista arviointia siten, että muun muassa opetuksen, tutkimustuotosten ja -menetelmien avaaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen meritoivat tutkijaa ja niiden toteuttamiseen on tarjolla kannustimia.
Oulun yliopistossa halutaan tutkimustulosten ja osaamisen pääsevän yhteiskunnan eri toimijoiden aktiiviseen käyttöön. Tavoitteena on kasvattaa yritysyhteistyön sekä tutkimuksesta liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden määrää. Julistuksella on siis myös taloudellinen motiivi.

Julistus ja julkisuus

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen arvioi, että Oulun yliopisto on kiitettävästi linjannut tutkitun tieteellisen tiedon avoimuudesta ja vastuullisuudesta.
– Suomessa tutkimusyhteisöllä on vielä tehtävää siinä, että ne ymmärtävät tutkitun tiedon laajat julkisuudet. Pitäisi kehittää palkitsemisjärjestelmiä ja käytänteitä tältäkin osalta, Kettunen sanoo.
Tähän pyritään Oulussa vastaamaan Pihlajaniemen mainitsemilla meriiteillä ja kannustimilla.
Kettusen mukaan käytännössä kaiken tieteellisesti tutkitun tiedon julkistaminen ja levittäminen on tiedeviestintää. Tutkitun tiedon julkisuudet voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen.
Tutkimuksen julkisuus voi olla tieteenalan sisäistä, tieteenalojen ja asiantuntijoiden välistä, tiedekasvatuksellista ja elinikäistä tiedeoppimista sekä yleistajuistettua tiedeviestintää.
– Oulun yliopiston julistuksesta heijastuu ymmärrys, miten yliopistot omilla toimillaan toteuttavat vastuullista avointa tiedettä, Kettunen sanoo.
– Tieto pitää tuottaa luotettavasti ja eettisesti kestävästi sekä julkaista ja käyttää vastuullisesti. Samalla julistuksesta heijastuu laajempi yhteiskuntavastuu ja suorastaan globaali vastuu vaikkapa kestävän kehityksen edistämisen kautta.
Käytännön tasolla Oulun ohjeistukset koskevat pääosin tieteellisen tiedon julkaisemista ja avoimuutta. Kettunen toivoisi tiedeviestinnällisten julkisuuksien suurempaa hyödyntämistä.
– Olisipa hienoa, jos tiedeviestintä käsiteltäisiin sen koko laajuudessa ja laadittaisiin toimivat käytännöt, tukitoimet ja palkitsemisjärjestelmät kattamaan niin yleisempi viestiminen tieteestä kuin kohdennetumman tiedeviestinnän käytänteet.
Oulun yliopiston julistus:
www.oulu.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tutkimus
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta:
www.tjnk.fi/sites/tjnk.fi/files/tiedeviestinnan_suositukset_2018.pdf
Tieteellisten seurain valtuuskunta:
www.vastuullinentiede.fi

Julkaistu

29 huhti, 2021

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)