Vuoropuhelua kasvatusfilosofin kunniaksi

Tuomas Tervasmäki ym. (toim.). Maailman tärkein tehtävä — Esseitä kasvatuksesta, vastuusta ja toivosta — Juhlakirja professori Veli-Matti Värrille.
niin & näin 2022
340 sivua

”Kun opetin, Veli-Matti huudahteli filosofien nimiä lausumiani runouden totuuksia kuullessaan”, kirjoittaa runoilija Risto Ahti kasvatustieteiden professori Värristä loppusanoissaan. Ahti esittää, että humanistiset tieteet ja runous ovat sisaruksia. Kaunista, mutta ”kaikki käy” vain runoudessa.

Kasvatusfilosofisessa juhlateoksessa parisen kymmentä Värrin kollegaa ja oppilasta tarkastelevat pedagogiikkaa enemmän hänen innoittaminaan kuin seuraajinaan, mikä onkin filosofiassa oikein. Samassa hengessä voi palata kirjassakin käsiteltyyn filosofian suuruuteen Immanuel Kantiin, jonka luennot Pedagogiikasta (Gaudeamus 2022) on nyt julkaistu suomeksi.

Usein piiloon jäävät filosofiset taustaoletukset vaikuttavat kasvatustieteelliseenkin ajatteluun. Niitä valaisee Rauno Huttusen ja Leena Kakkorin artikkeli, joka tarkastelee totuusteorioiden merkitystä laajemminkin laadullisessa tutkimuksessa.

He syrjäyttävät totuuden korrespondenssiteorian, jonka mukaan lause tai uskomus on tosi, kun se vastaa todellisuutta. Kasvatustieteen kannalta vankempaa tukea haetaan sitten Martin Heideggerin hermeneuttisesta totuuskäsityksestä, mikä ei ole filosofisesti ongelmatonta.

Ratkaisu jättää oven auki tiedon inhimillistä rakentuneisuutta korostavalle ja Immanuel Kantin ajattelusta kumpuavalle konstruktionismille, joka johtaa helposti relativismiin, kaikkien uskomusten yhtäläiseen paikkansapitävyyteen. Filosofi Paul Boghossian on varoittanut kaikki käy -relativismin vaaroista sivistysdemokratialle, jollaista kai kasvatustieteilijät ennen muuta toivovat.

Huttusen ja Kakkorin artikkelissa ei viitata Värriin, joten ei ole selvää, edustaako kirjan juhlakalu itse relativismia. Konstruktionismi lievemmissä muodoissaan näyttää vallitsevan kasvatustieteissä.
Kahdeksan toimittajan kasvatustieteen kokoelma on saatavilla painettuna teoksena ja ladattavissa sähkökirjana verkosta.

Aki Petteri Lehtinen

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)