Säännöt

Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n säännöt
Hyväksytty Yhdistysrekisteriin 24.11.2009
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen tiedetoimittajain liitto ry., ruotsiksi Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf. ja epävirallinen nimi on englanniksi The Finnish Association of Science Editors and Journalists.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus
Yhdistys on tiedeviestinnän parissa työskentelevien valtakunnallinen liitto, jonka tarkoituksena on kehittää tiedeviestintää ja tiedeviestinnän parissa työskentelevien jäsentensä ammatillista osaamista sekä mahdollisuuksia tuottaa ja välittää ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa.
Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa tiedeviestinnän ja sen parissa työskentelevien arvostusta yhteiskunnassa sekä lisätä yleistä tietoisuutta tiedeviestinnästä.
3. Toiminta
Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää jäsenilleen erilaista ammattitaidon kehittämiseen liittyvää toimintaa
 • järjestää opintomatkoja
 • jakaa apurahoja ja myöntää palkintoja
 • tukea ja edistää jäsentensä verkottumista
 • olla yhteydessä muihin viestinnän parissa toimiviin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla
 • toimia jäsenkuntansa edustajana
 • tehdä aloitteita, antaa ohjeita ja lausuntoja tiedeviestinnän piiriin kuuluvista asioista sekä harjoittaa ja tukea tiedeviestintää edistävää julkaisutoimintaa
 • toimia muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, apurahoja ja lahjoituksia. Yhdistys voi omistaa aineellista ja aineetonta omaisuutta.
4. Jäsenet
Yhdistyksellä on henkilöjäseniä. Jäseneksi voidaan hyväksyä aktiivisesti tiedeviestinnän parissa toimiva henkilö, joka

 • toimii tiedetoimittajana tai harjoittaa muuten tiedeviestintää tiedotusvälineessä
 • toimii tiedeviestintätehtävissä korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa
 • toimii tieteellisen kausijulkaisun toimittajana
 • harjoittaa jollakin muulla tavoin tiedeviestintää

Jäsenryhmät voivat muodostaa yhdistykseen oman jaoston.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vaalikokous.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain säätämällä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka ei enää täytä jäseneksi hyväksymisen edellytyksiä tai joka ei ole, huomautuksesta huolimatta, maksanut erääntynyttä edellisen vuoden jäsenmaksua.
Yhdistyksessä voi olla opiskelijajäseniä. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet muun henkilöjäsenen jäsenmaksusta. Opiskelijajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
5. Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme vuoron mukaan. Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi korkeintaan kolmeksi vuodeksi peräkkäin ja hallituksen jäseneksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen muita toimihenkilöitä ovat pääsihteeri ja taloudenhoitaja, jotka toimivat hallituksen esittelijöinä. Pääsihteeri ja taloudenhoitaja eivät voi olla hallituksen jäseniä. Hallitus voi lisäksi ottaa muita toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on läsnä.
6. Hallituksen tehtävät
Hallitus

 • johtaa, kehittää ja valvoo yhdistyksen toimintaa
 • asettaa tarpeen vaatiessa avukseen toimikuntia ja työryhmiä erityistehtäviä varten sekä määrää niiden kokoonpanon, tehtävät ja palkkiot
 • hyväksyy uudet jäsenet ja toteaa eroilmoitukset sekä erottaa jäseniä sääntöjen mukaisesti
 • valitsee ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa ja tehtävänsä
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat sekä toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset
 • tekee yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai pääsihteerin kanssa.
8. Toimintakertomus ja tilinpäätös
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilit helmikuun loppuun mennessä vaalikokouksen valitsemille tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa kahden viikon kuluessa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettuna.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain huhtikuussa vuosikokoukseen ja marraskuussa vaalikokoukseen ja tarpeen vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kutsulla, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
10. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
 • Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. Vaalikokous
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • Esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä kokouksessa, ja tällöin tulee kummassakin kokouksessa vähintään kahden kolmasosan annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Sekä sääntöjen muuttamisesta että yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.