Apurahat

Suomen tiedetoimittajain liitto jakaa apurahoja tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin kuten opintoihin, konferenssi- ja työmatkoihin, laitehankintoihin ja työskentelyyn.

Apurahojen hakukaudet

  • Kevät: 16.3–15.4
  • Syksy: 16.10–15.11

Hakukausien väliin osuviin hankkeisiin (esimerkiksi konferenssimatkaan) voi hakea apurahaa myös hakukausien ulkopuolella.

Apurahoja voidaan jakaa 2–4 hengen pienryhmämatkoille. Apurahat ovat henkilökohtaisia, joten kaikki ryhmän jäsenet tekevät omat hakemukset, joissa viitataan yhteiseen matkaan ja mainitaan ryhmän muiden jäsenten nimet.

Liitto jakaa myös ns. media fellows -apurahoja tieteellisten lehtien toimittajille esimerkiksi lehden kehittämiseen tai harjoitteluun/vierailuun koti- tai ulkomaisen tiedelehden toimituksessa. Apurahat ovat verottomia, mutta niistä ilmoitetaan verottajalle.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeuskorvauksilla eli valokopiointi- ja digitaalisen kopioinnin korvauksilla. Tästä syystä apurahan saamisen edellytyksenä on Suomen tiedetoimittajain liitolle annettu Kopiosto-valtakirja. Valtakirjan voi antaa useammalle tekijänoikeusjärjestölle, ja Tiedetoimittajain liiton jäsen antaa sen tiedetoimittaja-ominaisuudessa. Sähköisen valtakirjalomakkeen ja lisätietoja saa Kopioston sivuilta osoitteesta:
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/.

HUOM! TUTUSTU myös tämän ohjeen lopussa olevaan 13.3.2017 annettuun tiedotteeseen uudesta yhteishallinnointilaista.

Apurahaa haetaan liiton extranetissä olevalla Apurahahakemus-lomakeella. Kullakin hakukaudella on oma kevät/syksy-lomakkeensa.

Extranetin tunnukset voi pyytää tarvittaessa Ota yhteyttä -lomakkeella. Tunnukset tulee tallentaa myöhempää käyttöä varten. Tunnukset perustuvat sähköpostiosoitteeseesi ja muuttuvat vain, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu.

Ennen hakemuksen täyttämistä tarkista tietosi

Tarkista jäsentietosi yhdistyksen extranetin Omat tiedot -lomakkeelta (pakollisia: viralliset etunimet, kotiosoite, verotuskunta, kuvaus tehtävästä tiedeviestinnässä). Jos tiedoissasi on tullut muutoksia, ilmoita niistä sähköpostitse: toimisto@tiedetoimittajat.fi.

Täytä hakemus huolellisesti

– Anna hankkeelle kuvaava ja lyhyt nimi.
– Kuvaile käyttö- tai työsuunnitelma tiiviisti mutta olennaiset asiat kertoen. Lähetä liitteitä vain pyydettäessä.
– Jos kyse on konferenssista tai muusta tapahtumasta, liitä mukaan linkki tapahtuman sivuille.
– Ilmoita pankkiyhteys IBAN-muodossa.
– Ilmoita muut samaan hankkeeseen vireillä olevat apurahahakemukset.
– Arvioi hankkeen kustannukset hakuhetken todellisten kustannusten mukaan.

HUOM! Vältä viimeisten hakupäivien ruuhkaa ja tee hakemus hyvissä ajoin!

Apurahan käytön raportointi

Apurahan käytöstä raportoidaan yhdistyksen extranetin Apurahan raportointi -lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa sen käyttämisestä. Raportissa esitetään:
– apurahan summa ja käyttötarkoitus
– arvio apurahan tuottamasta hyödystä ja merkityksestä hankkeen toteuttamiselle
– kopiot hankintojen sekä matka- ja muiden kulujen kuiteista.

 

KOPIOSTON 13.3.2017 antama tiedote tekijänoikeuden yhteishallinnointilaista:

TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖJEN toimintaan vaikuttaa vuoden 2017 alusta uusi laki tekijän­oikeuden yhteishallinnoinnista. Sen tavoitteena on edistää tekijänoikeushallinnon avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. Suomessa toimivien tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia, sillä järjestöjen toiminta on jo pitkälti yhteishallinnointilain vaatimusten mukaista. Tekijänoikeusjärjestöillä on kuitenkin lain mukaan velvollisuus antaa oikeudenhaltijoille tiettyjä tietoja, esimerkiksi hallinnoimistaan oikeuksista ja oikeudenhaltijan valintamahdollisuuksista. Nämä tiedot on koottu tähän dokumenttiin.

Uusi laki ei edellytä sinulta toimenpiteitä, ja ennen 1.1.2017 jäsenjärjestöllesi antamasi valtuutus on voimassa sellaisenaan. Kopioston lisensiointi jatkuu alueilla, joilla sitä on tähänkin asti toteutettu.

Kopiostolle annettavien
oikeuksien luokitus


Kopioston kevätkokous vahvistaa 27.4.2017 oikeuksien luokat, joilla Kopiosto kerää oikeuksia ja tarjoaa lisensiointipalveluita. Yksityiskohtainen tieto luokituksesta tulee Kopioston nettisivuille kevätkokouksen jälkeen. Aikaisemmin antamasi valtuutus kattaa kevätkokouksessa vahvistettavat oikeuksien luokat, joten sinulta ei edellytetä mitään toimenpiteitä.

Oikeudenhaltijan oikeus valita yhteishallinnointiorganisaatio


Oikeudenhaltija saa vapaasti
valita tekijänoikeusjärjestön (yhteis­ hallinnointiorganisaation), jolle antaa valtuuden. Valtuuden voi antaa myös suoraan muuhun EU:n jäsenvaltioon sijoittuneelle tekijänoikeusjärjestölle ja sen voi rajata koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

Kopioston eurooppalaiset
sisarjärjestöt antavat jo suomalaisten oikeudenhaltijoiden puolesta lupia sopimusten mukaisesti ja maksavat tästä korvaukset Kopiostolle, joka tilittää ne edelleen oikeudenhaltijoille.
 Suomessa ei juuri ole
Kopioston toiminta­aloilla muita tekijänoikeusjärjestöjä.

Oikeudenhaltijan itsenäinen oikeus myöntää lisenssi


Oikeudenhaltijalla on Kopiostolle antamastaan valtuutuksesta riippumatta oikeus myöntää lupia teostensa ei­kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeussopimuksen antaneiden oikeudenhaltijoiden oikeus antaa käyttölupia näin ollen laajenee. Kopiosto­valvontavaltakirjan antaneilla oikeus antaa käyttölupia on jo ennestään rajoittamaton.
 Jos teoksella on muitakin oikeuden­ haltijoita, luvansaaja tarvitsee luonnollisesti suostumuksen heiltäkin. Esimerkiksi kustantajan, tuottajan tai muiden tekijöiden lupa on useimmiten myös tarpeen.

Oikeudenhaltijan oikeus peruuttaa yhteishallinnointia koskeva valtuutus

Oikeudenhaltijalla on oikeus peruuttaa antamansa valtuutus osittain tai kokonaan.
 Tiedot peruuttamismenettelystä julkaistaan Kopioston verkkosivuilla kevätkokouksen jälkeen.
 Valtuutuksen peruuttamista koskevan irtisanomisajan on oltava kohtuullinen, enintään kuuden kuukauden mittainen tai irtisanomisen voidaan edellyttää astuvan voimaan vasta sen tilikauden päättyessä, jona ilmoitus on annettu.
 Kopiostolle tai sen jäsenjärjestölle annetun valtuutuksen peruuttamiseen ei liity muita kuin irtisanomisajan pituutta koskevia ehtoja.
 Valtuutuksen peruuttaminen
ei vaikuta lisensseihin, jotka
 Kopiosto on ennen valtuutuksen päättymistä myöntänyt eikä oikeuteen saada Kopioston jakopäätösten
mukaiset tekijänoikeuskorvaukset. Peruutus ei myöskään vaikuta
 Kopioston velvollisuuksiin koskien tekijänoikeuskorvausten hallinnointia, teosvalikoimatiedon antamista, täsmällistä ja oikea­aikaista tilitystä
ja velvollisuutta käsitellä valituksia.

 

Tiedustelut sähköpostitse

osoitteeseen neuvonta@kopiosto.

tai puhelimitse Johanna Haapiainen­Makkonen,

avustava lakimies

09 4315 2302 (ma–ke klo 14–15).

 

Linkit

www.kopiosto. Kopiosto-valvontavaltakirja Tekijänoikeussopimus