Apurahat ja raportointi

Apurahojen hakukaudet

  • Kevät: 16.3–15.4
  • Syksy: 16.10–15.11

 

Suomen tiedetoimittajain liitto ry myöntää tiedeviestinnän tehtävissä työskenteleville kohdeapurahoja syventävään työskentelyyn, koulutukseen, kokoukseen tai muuhun ammatilliseen tapahtumaan osallistumiseen, työmatkaan tai laitehankintaan. Kohdeapurahoja voidaan jakaa myös 2–4 hengen pienryhmämatkoille. Kaikki ryhmän jäsenet tekevät omat hakemukset, joissa viitataan yhteiseen matkaan ja mainitaan ryhmän muiden jäsenten nimet. Apurahat ovat aina henkilökohtaisia.

Apurahaa haetaan erillisellä lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla apurahahaun alkaessa. APURAHALOMAKE Syksy 2019.

Liitto voi jakaa myös ns. media fellows -apurahoja tieteellisten lehtien toimittajille esimerkiksi lehden kehittämiseen tai harjoitteluun/vierailuun koti- tai ulkomaisen tiedelehden toimituksessa. Myös tutkijoiden viestintäosaamisen laajentamista työharjoittelussa voidaan tukea. Apurahaa on myönnetty esimerkiksi toimittajan tai tiedottajan osallistumiseen tutkijaryhmän työhön ja viestintään sekä työkiertoon ja -vaihtoon.

Apurahat ovat verottomia, mutta niistä ilmoitetaan verottajalle. Ilmoituksen pakollisia henkilötietoja ovat viralliset etunimet, henkilötunnus ja kotiosoite.  Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei-jäseniltä ei oteta vastaan.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeuskorvauksilla eli valokopiointi- ja digitaalisen kopioinnin korvauksilla. Tästä syystä liitto suosittaa Kopioston valvontavaltakirjan antamista Suomen tiedetoimittajain liitolle.  Valtakirjan voi antaa useammalle Kopioston jäsenjärjestölle, ja Tiedetoimittajain liitolle se annetaan tiedetoimittaja-ominaisuudessa. Sähköisen valtakirjalomakkeen ja lisätietoja löydät tästä LINKISTÄ. Täytä siis lomake, printtaa, allekirjoita ja postita osoitteella: Suomen tiedetoimittajain liitto, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.

Täytä apuraha-hakemus huolellisesti

– Anna hankkeelle kuvaava ja lyhyt nimi. Tätä nimeä käytetään myös koosteessa, jossa liiton sivuilla ilmoitetaan myönnetyistä apurahoista.
– Kuvaile käyttö- tai työsuunnitelma tiiviisti mutta olennaiset asiat kertoen. Lähetä liitteitä vain erikseen pyydettäessä.
– Jos kyse on konferenssista tai muusta tapahtumasta, liitä mukaan linkki tapahtuman sivuille.
– Ilmoita pankkiyhteys IBAN-muodossa.
– Ilmoita muut samaan hankkeeseen vireillä olevat apurahahakemukset.
– Arvioi hankkeen kustannukset hakuhetken todellisten kustannusten mukaan.

HUOM! Vältä viimeisten hakupäivien ruuhkaa ja tee hakemus hyvissä ajoin!

Seuraavan kerran apurahaa voi hakea 16.10.–15.11.2019. LINKKI päivittyy tähän kohtaan.

 

APURAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI

Apurahan käytöstä raportoidaan sähköpostitse Suomen tiedetoimittajain liiton toimistoon TÄLLÄ LOMAKKEELLA kolmen kuukauden kuluessa sen käyttämisestä. Raportissa esitetään:

– apurahan saajan nimi, apurahan summa ja käyttötarkoitus ja myöntövuosi
– arvio apurahan tuottamasta hyödystä ja merkityksestä hankkeen toteuttamiselle
– kopiot hankintojen sekä matka- ja muiden kulujen kuiteista lähetetään liiton toimistoon:

LISÄTIETOJA ja liitteet: toimisto@tiedetoimittajat.fi

 

MUITA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ:
 

OPAS: Neuvoja ja vinkkejä apurahan hakijalle
Suomen tiedetoimittajain liiton hallitus

Tämän oppaan tavoitteena on kuvata hakijoille apurahahakemusten käsittelyprosessia sekä antaa niin neuvoja vasta-alkajille kuin vinkkejä konkareille monipuolisten hakemuskohteiden etsimiseen sekä mahdollisimman selkeiden hakemusten kirjoittamiseen.
Kullakin hakukierroksella apurahojen myöntämiseen vaikuttaa käytettävissä oleva, talousarviossa hyväksytty rahasumma.
Apurahat rahoitetaan suomalaisen kollektiivisen tekijänoikeusjärjestelmän piiriin kuuluvista valokopiointivaroista, joita hallinnoi Kopiosto. Suomen tiedetoimittajain liitto on velvollinen raportoimaan apurahojen myönnöistä Kopiostolle.

Taustaa
Suomen tiedetoimittajain liitto jakaa apurahoja tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin kuten opintoihin, konferenssi- ja työmatkoihin, laitehankintoihin ja työskentelyyn tiedeviestinnän tehtävissä toimiville.
Apurahojen hakukaudet:
Kevät: 16.3–15.4.
Syksy: 16.10–15.11

Kuka voi hakea?
● Kuka tahansa liiton jäsen.
● Myös muut tiedeviestinnän tehtävissä toimivat voivat hakea apurahaa, ja heiltä toivotaan Kopiosto-valtakirjan myöntämistä Tiedetoimittajain liitolle, mikä on kuitenkin vapaaehtoista.

Milloin voi hakea?
● Yleisapurahoja voi hakea kahdesti vuodessa. Ajankohdat ovat maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa
● Pääsääntönä on, että yksittäinen hakija voi saada yleisapurahoja kolmen vuoden välein (kuluva vuosi+kaksi edellistä.

Mihin voi hakea apurahaa?
● Hakemuksen täytyy liittyä tiedeviestintään, perustele ja selitä miten.
● Aiheen täytyy liittyä työnkuvaasi, taustoita ja selitä.
● Hyvä hakemus vastaa selkeästi kaikkiin kysyttyihin kohtiin, mutta ei lavertele liian pitkästi taustoja. Älä varsinkaan ”copypeistaa” pitkiä dokumentteja hakemukseen. Ole ytimekäs!
● Voit antaa nettilinkkejä hakemukseen liittyviin sivustoihin.
● Pääosin apurahoja myönnetään vain tuleviin hankkeisiin. (Poikkeuksena freelancerien laitehankinnat rikkoutuneiden laitteiden tilalle, niihin voidaan myöntää rahaa myös jälkikäteen).

Mitä vaaditaan jälkeenpäin?
● Toimita lyhyt apuraharaportti toimistoon päästääntöisesti vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.
● Käytä joko extranetin raportointi-lomaketta tai kirjoita vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä ja sen hyödyllisyydestä työssäsi ja tiedeviestinnässä.
● Matka- tai laiteapurahan käytöstä toimitetaan jälkeenpäin kuittien kopiot joko sähköpostitse: toimisto@tiedetoimittajat.fi tai kirjeitse: Suomen tiedetoimittajain liitto, Hub Salo, Tehdaskatu 6, 24100 Salo.
● Mikäli myönnetyn apurahan käyttökohde ei toteudu, (esim. matka peruuntuu) voi pääsihteerin päätöksellä saada siirrettyä apurahan toiseen vastaavaan kohteeseen.

Hyvä tietää
● Jokainen apurahahakemus käsitellään yksilöllisesti ensin hallituksen apurahatyöryhmässä ja lopullisesti hallituksen kokouksessa.
● Hallitus ja työryhmät noudattavat jääväysmenettelyä, eli jos hakija on esimerkiksi työkollega tai omainen, hallituksen jäsen ei voi olla mukana tämän hakemuksen käsittelyssä.
● Sosiaaliset syyt (esim. sairaus, työttömyys, eläköityminen, jne) eivät ole apurahaperusteita. Ammatillisen aseman parantaminen esim. työttömäksi jääneen omaehtoinen kouluttautuminen tai laitekannan päivittäminen ovat perusteltuja. Pääsääntöisesti hakijalta edellytetään siis aktiivista toimintaa tiedeviestinnän parissa – yläikärajaa ei ole.
● Hallituksen keskustelut ovat luottamuksellisia eikä yksittäisten päätösten perusteluja kerrota hakijoille.
● Apurahat ovat verottomia, mutta liitto ilmoittaa ne tiedoksi verottajalle.

Huomioita eri apurahatyypeistä:

Laiteapurahat

● Kuvaile tarkkaan laite (tarkka malli, jos tiedät jo), sen käyttötarve ja hinta
● Apurahan kattoa voidaan tarkistaa vuosittain, tällä hetkellä yleisin myönnetty summa on ollut 500 euroa
● Freelancereille, joille laite on keskeinen oman työskentelyn ja toimeentulon vuoksi, saatetaan myöntää 900 euroa
● Vain erityistapauksissa voidaan myöntää hyvin perustelluille hakemuksille em. suurempi summa
● Hankitusta laitteesta on toimitettava kuitti apuraharaportoinnin yhteydessä liiton toimistoon
● Apuraha voidaan myöntää myös ohjelmistoja varten. Ota huomioon ohjelmiston lisensoitu käyttötarkoitus

Matka- ja konferenssiapurahat

● Apuarahaa myönnetään pääosin matkakuluihin, majoitukseen, osallistumismaksuun sekä mahdolliseen poikkeuksellisen kalliiseen liikkumiseen kohteessa, jos esim. kohteen turvattomuus edellyttää erityisjärjestelyitä. Ruokailuja tai päivärahoja ei pidä sisällyttää hakemukseen (poislukien hotelliaamiainen)
● Perustele hyvin, miten matka hyödyttää työskentelyäsi tai edistää tiedeviestinnän alaa
● Lomamatkalta vaikuttaviin hakemuksiin ei apurahaa myönnetä. Hakijan pitää pystyä perustelemaan hankkeen relevanssi tiedeviestinnässä
● Pääsääntöisesti hallitus sisällyttää matkabudjettiin hakijan omavastuuosuuden

Työskentely/koulutusapurahat

● Apurahoja on viime vuosina myönnetty pääsääntöisesti juttumatkoihin, joita työnantajalla tai jutun tilaajalla ei ole varaa maksaa sekä erilaisiin artikkeleihin, jotka edellyttävät pidempää rauhallista työskentelyjaksoa. Tieto- ja tiedekirjoihin on myönnetty työskentelyapurahoja, jotka ovat olleet suuruudeltaan pääsääntöisesti 500–4 000 euroa
● Omien työtehtävien kannalta keskeiseen koulutukseen (esim. valokuvauskurssi ohjelmiston käyttökurssi) voidaan myöntää tukea

Mediafellows

● Apuraha on tarkoitettu sellaisiin tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin, joissa hakija esimerkiksi hakeutuu vaihtoon toiseen työpaikkaan (esim. toimittaja yliopiston viestintäyksikköön, tiedottaja tai tieteellinen toimittaja mediataloon, tai suomalainen ammattilainen ulkomaiseen työpaikkaan)
● Apuraha voidaan myöntään myös yhden julkaisun, kuten tieteellisen julkaisun luomiseen tai kehittämiseen. Kyseessä voi olla esimerksi tieteellinen julkaisu tai internet-sivusto tai muu perinteisen tai sosiaalisen median hanke
● Mikäli kyseessä on ryhmä, apuraha maksetaan henkilökohtaisena apurahana yhdelle tai useammalle ryhmän jäsenelle

 

Linkit

www.kopiosto.fi/valtakirja